Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door
B&A Installaties 6.V., gevestigd te De Goorn, hierna te noemen B&A Installaties,

1-2 Bijzondere van de voorwaarden van BRA Installaties afwijkende bepalingen zijn
slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
2-2 Mandelinge toezeggingen door BRA Installaties zijn niet bindend, tenzij deze

door hem zijn bevestigd.

Artikel 3 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

3-1 B&A Installaties aanvaardt slechts de toepasselijkheld van algemene
voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk
worden overeengekomen.

3-2 Eventu algemene ‘den jaten
echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van B&A Installaties
onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners
en / of derden

3-3. Algemene voorwaarden worden siechts door B&A Installaties aanvaard onder
bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde
transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden
via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 4 Overeenkomst.

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van
werkzaamheden wordt eerst bindend voor BA Installaties door zijn bevestiging.

4-2 Elke met B&A Installaties aangegane overeenkomst bevat de ontbindende
voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal
blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling,

4-3 Opdrachtgever zal toestaan dat B&A Installaties zonodig informatie betreffende
hem opvraagt, voor welke informatie B&A Instaliaties zich zal wenden tot bureau
A.F.1. te Leeuwarden,

4-4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht
enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door B&A
Installaties bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te
goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat
drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden
ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt
gedaan

4-5 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde
bestellingen is geheel voor rekening van dz opdrachtgever

Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van B&A
Installaties binden B&A Installaties niet, voor zover deze door hem niet zijn bevestigd.
Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en
medewerkers die geen procuratie hebben

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.

6-1 Op alle door B&A Installaties verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen
en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiéren zijn slechts toegestaan met BRA
Installaties zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

62 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen
blijven B&A Installaties zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste
verzoek onverwijid geretourneerd te worden.

6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een
gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd B&A Installaties zijn
recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Tekeningen.

7-1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van
B&A Installaties zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan wanneer met
hem overeenstemming daarover is bereikt of het werk door hem wordt uitgevoerd.
Ontwerpen en tekeningen blijven B&A Installaties zijn eigendom.

7-2 Als B&A Installaties opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd
zijn op aan B&A Installaties verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of
andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de
door B&A Installaties te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen
worden uitgevoerd.

7-3 De adviezen van B&A Installaties ten aanzien van het aanbrengen of treffen
van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten
diensten zijn vrijblijvend. B&A Installaties is niet verantwoordelijk voor technische of
bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd
aan of in verband met B&A Installaties zijn producten en diensten.

Artikel 8 Leveringstermijnen.

8-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient
opdrachtgever B&A Installaties schriftelijk in gebreke te stellen.

8-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen
voor B&A Installaties zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.

8-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet
door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en
risico te zijner beschikking opgeslagen

Artikel 9 Prijzen.

9-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesioten op basis van de op het tijdstip

van afsiuiting geidende prijzen.

9-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting

e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de

aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien

zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben

beide partijen het recht de overeenkomst te antbinden.

9-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen

transactie, hebben beide partijen het recht am algehele verrekening te veriangen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid.

10-1 B&A Installaties is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die

mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschireven;

b. _Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel
andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. _ Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge mechanische, chemische
en biologische invloeden van buitenaf;

e. Normale slijtage van de geleverde zaken ten gevoige van het dagelijks gebruik;

f Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

10-2 B&A Installaties is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt,

dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken

materiaal en materiel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de

opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van B&A Installaties of

van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen

werkzaamheden.

10-3 Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing

10-4 8&A Installaties zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of

gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks athankelijk van de aard van

de schuld.

10-5 2odra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de

opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de

aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen

ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals

ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de

bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van

nalatigheden aan de zijde van B&A Installaties.

 

 

Artikel 11. Verplichtingen van B&A Installaties.

11-1 8&A Installaties is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van
de overeenkomst uit te voeren.

11-2 8&A Installaties aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het
werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.
11-3. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan B&A
Installaties te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is B&A
Installaties gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond
ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na averieg met deze uit te voeren.

Artikel 12 Verplichtingen van de opdrachtgever.

12-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat B&A Installaties tijdig kan beschikken;

a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen
(zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op
aanwijzing van B&A Installaties;

b. Over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uit gevoerd;

°

Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van

materialen en werktuigen;

d. Over aansluitmogelijkneden voor _elektrische machines, _verlichting,
verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk
benodigde energie;

e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen,

12-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en

elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien

deze op of bij het werk aanwezig zijn.

12-3. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de

uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij

aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

12-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door

factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor B&A

Installaties voortvicelende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden

gebracht.

Artikel 13 Risico beperking.

13-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties
wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale
bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen,

13-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden
verrekend

Artikel 14 Meer- en minderwerk.
14-1 Het werk omvat alleen datgene,
overeengekomen,

14-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk
hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelik is
opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van
een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de
uitvoering, respectievelijk van B&A Installaties op de verrekening daarvan, indien en
voor zover deor andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is
opgedragen

14-3 Door BRA Installaties te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn
schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

dat tussen_ partijen schrifteljk Is

Artikel 15 Materialen.

15-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt
zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

15-2 BBA Installaties stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te
keuren, De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk
(eventuee! op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in
dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. B&A Installaties is
bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

15-3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken.
De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van
afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van B&A Installaties komen. Door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn
goedgekeurd

15-4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft
verkiaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden
verwijderd. Alle andere materialen zullen door B&A Installaties tenzij anders
overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan B&A Installaties
toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening

15-5 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de
door B&A Installaties doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16 Aanbetaling.

BRA Installaties is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomsten een aanbetaling
van minimaal 25% te vragen, Indien door een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming gelegen aan de zijde van B&A Installaties de overeenkomst wordt
ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling,
benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in
ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel
uitrnaakt.

Artikel 17 Annuleren.

17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af
te nemen, is hij verplicht de door B&A Installaties reeds aangeschafte materialen en
grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en
sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens B&A Installaties
gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal
eveneens aan B&A Installaties als schadelocsstelling verschuldigd zijn het bedrag van
1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht B&A Installaties
te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de
opdracht en / of weigering van de goederen.

17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel benoudt B&A
Installaties zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of
volledige schadevergoeding te vorderen.

17-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene
omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij
tussen opdrachtgever en B&A Installaties schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 18 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt B&A Installaties om de opdracht door een door hem aan te
wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren

Artikel 19 Overmacht.

19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere
natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het
algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar
zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen,
verlies of beschadiging van goederen bij transport naar B&A Installaties of de
opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van BRA
Installaties, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende
maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevalien in het bedrijf of in de
middelen van vervoer van B&A Installaties, dan wel in de middelen van vervoer van
derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging
in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor B&A Installaties overmacht
op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk,
zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of
hoe ook genaamd kan doen geiden.

19-2 BRA Installaties is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te
2ijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst ¢.q. overeenkomst tot uitvoering
van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de
buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de
opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 20 Oplevering.

20-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop B&A
Installaties dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel
na verloop van 8 dagen nadat B&A Installaties schriftelijk aan de opdrachtgever heeft
medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk
binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of
uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

20-2 Kleine gebreken zullen door B&A Installaties zo spoedig mogelijk worden
hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de
‘opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine
gebreken, is B&A Installaties slechts gehouden tot 20 spoedig mogelijk herste! van
gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn
gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij de corzaak aan B&A Installaties valt toe te rekenen

20-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze
automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke B&A Installaties niet kan
worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, ooriog,
corlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht”
genoemd.

Artikel 21 Reclame.

21-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en / of de
goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, B&A
Installaties terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet
binnen 8 dagen na de dag van (op)levering B&A Installaties wijst op gebreken, die bij
grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met
de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt
ieder recht op reclame.

21-2 B&A Installaties dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te
controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die
door beide partijen dient te worden ondertekend.

21-3. Indien de reclame naar het oordeel van B&A Installaties juist is, zal BRA
Installaties hetzij een ke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de
factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis
vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 22 Garantie.

Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend B&A Installaties
aan de apdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal
gebruik ontstaan, B&A Installaties zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg
zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere corzaken dan van materiaal- en
fabricagefouten of Indien B&A Installaties na overleg met de opdrachtgever gebruikt
materiaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en materialen die BRA
Installaties niet zelf vervaardigd, verleend B&A Installaties nooit meer garantie dan
door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op
geleverde materialen doch niet op uren, deze worden in rekening gebracht.

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud.

23-1 Zolang B&A Installaties geen volledige betaling inzake een overeenkomst van
partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief
eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de
geleverde goederen, eigendom van B&A Installaties.

23-2 BRA Installaties heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te
nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem
de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van
toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn
eigendommen c.q, vermogen wordt gelegd.

23-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde
goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan,

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding
24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij
daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal B&A Installaties ingeval van
wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te
schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als
ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
24-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang,
zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij én of meer verplichtingen voortviogiende uit de
overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund
‘om alsnog na te komen. B&A Installaties heeft voorts ingeval opdrachtgever
een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
De andere partij faillisserment aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de
schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
yan toepassing wordt verklaard dan wel besiag op het geheel of een gedeelte
van haar eigendommen c.g. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt
‘ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan
is Nederiand te veriaten.
24-3 BRA Installaties is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd
om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door B&A
Installaties reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of
ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van
8&A Installaties op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 25 Betaling.

25-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na
indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

25-2 B&A Installaties is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet
binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente
ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de
facturen.

25-3 B&A Installaties is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de
opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet
betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat,
procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau

25-4 Alle te maken gerechtelike en buitengerechtelijke kosten komen yoor rekening
van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig
het rapport Voorwerk If dan wel, indien dit Rapport niet ianger actueel is,
overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten
verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand,

25-5. Uit het enkele feit dat B&A Installaties zich heeft verzekerd van de hulp van
een derde bilkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de
buitengerechtelijke kosten.

Artikel 26 Toepasselijk recht.

Op alle door 8A Installaties gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen
is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of
handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 27 Geschillen.

Alle geschillen voortvioeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten,
daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de
Burgerlijke Rechter van de vestigingspiaats van B&A Installaties, indien deze cit
wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgeriijke Rechter daartoe wettelijk
bevoegd is.